tisdag 31 augusti 2010

Alliansen satsar miljarder på invandrare lovar skattesänkningar i förorten

”Nio punkter för bättre integration”. Så kallas alliansens jättesatsning på invandrare inför den kommande mandatperioden. Centralt för programmet, som kommer att kosta miljarder att genomföra, är ett förslag på att införa något man kallar ”nystartszoner”.

Förslaget om nystartszoner innebär att företag i ”utsatta urbana områden” ska erbjudas reducerade skatter och arbetsgivaravgifter. För att komma åt skattelättnaden måste företagen att vara etablerade i, och anställa personer från, problemområdena.

Alliansen lovar också bonus till skolor i ”utsatta områden” och en kraftigt höjning av anslagen till SFI. Dessutom ska 120 miljoner satsas på samhällsinformation till nyanlända, 200 miljoner på att förstärka instegsjobben och 120 miljoner på ”utvecklad rådgivning och mentorskap” och ”nystartskontor”.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider

Polisen rekryterar Muslimer

Video:Polisen rekryterar Muslimer " Dem jagade ska nu bli poliser "

Ursprungsartikel
Källa: SverigesDoktor2010 Favorites YouTube Channel

Alliansens strategi för bättre integration Verklighetskontroll

INSÄNDARE Sent omsider, i elfte timmen, erkänner Alliansen att deras så kallade integrationspolitik havererat. För att framstå som ansvarstagande i denna fråga har nu Alliansen satt ihop ett program som synbarligen innebär att de gör bot och bättring och tar problemen massinvandringen skapat på allvar. Men gör de det? Låt oss gå igenom programmet och se om vi kan förvänta oss några omvälvande förbättringar i integrationen av alla befintliga och nya invandrare under nästa mandatperiod.

1. Bonus till bra skolor i utsatta områden.

En klassisk borgerlig idé som baseras på extra inkomst som belöning för hårt arbete. Och för all del, det kan finnas en poäng i detta men en satsning på 20 miljoner kronor om året är en droppe i havet i skolbudgeten. Det är helt otänkbart att detta gör någon reell skillnad och förslaget är således ren utsmyckning. Visste ni att skolbränder kostar 500 miljoner kronor om året? Det ger en indikation på hur lite 20 miljoner är i det stora hela.

2. Förbättra SFI och inför SFI-peng

Varningsklockor ringer när jag läser om valfrihet och "öppna upp för fler aktörer". Man vill alltså ha privata aktörer som med vinstintresse som incitament ska utbilda nyanlända i svenska. För mig ser jag bidragsfusk, resursslöseri och utebliven kvalitetskontroll långväga ifrån.

Jag ser moroten här: En gratis chans att lära sig språket i sitt nya land i en skolsal bekostad av landets skattebetalare. Var är piskan? Den nyanländes skyldighet att lära sig? Det skulle vara avsevärt mer önskvärt att se lite krav och skyldigheter här.

På det hela taget är en satsning på SFI säkert av godo men jag ser inget i detta förslag som tyder på att denna satsning är rätt riktad. Och utan att ange finansieringen och vilka medel man ämnar skjuta till så vet vi inte om förändringen ens blir noterbar. Dessutom oroar omnämnandet av privata alternativ. Det låter som en nyspråksindustri i antågande.

3. Utvidgad samhällsinformation

Jag nöjer mig med att konstatera att det beviljas ca 80.000 uppehållstillstånd årligen och Alliansen satsar 40 miljoner kronor på samhällsinformation om skyldigheter och rättigheter. Detta är 500 kronor per person. Vad räcker det till? En halvtimma i klassrummet? En broschyr? Båda delar?

En seriös satsning vore ett samhällskontrakt där man grundligen blir informerad om sina rättigheter och skyldigheter samt om hur samhället i Sverige i grunden fungerar. Därefter fick man ingå ett kontrakt där man intygar ett man ämnar uppfylla sina skyldigheter. Hur man förhållit sig till detta bör vara en tungt vägande aspekt vid bedömningen om uppehållstillstånd, och i ännu högre grad medborgarskap, beviljas.

Men vad föreslår Alliansen? En skensatsning är väl det snällaste man kan säga. Man lägger fram ett förslag som låter bra: vi informerar om vad som gäller i Sverige! Men i realiteten blir det bara ytterligare ett obligatoriskt moment att sitta igenom för nyanlända, ett moment av minimal betydelse.

4. Förstärk instegsjobben

Instegsjobben diskriminerar grovt mot alla som inte är berättigade. En ytlig bekant är ICA-handlare och han har anställt flera nyanlända invandrare de senaste åren. Nu ska alltså vi skattebetalare gå från att betala 75 procent av dessa hans lönekostnader till 80. Nämnde jag att han årligen gör miljonvinster?

Dessutom kräver hans butik en viss bemanning. Han har den bemanning som krävs men anställer självklart inte personal som inte behövs. Det är inte så att det blir fler jobb av instegsjobb, utan jobben fördelas annorlunda. Svensk ungdomsarbetslöshet är rekordhög och ett jobb i en butik vore ett utmärkt tillfälle att komma in på arbetsmarknaden.

Jag började själv på butiksgolvet en gång i tiden och lärde mig mycket samt fick tillfredställelsen att tjäna mina egna pengar. Nu kostar en svensk ungdom helt plötsligt 5 gånger mer att anställa än en nyanländ invandrare. Varför vill Alliansen diskriminera våra svenska ungdomar, våra barn och vår framtid, till förmån för nyanlända invandrare? Obegripligt, oansvarigt, ja rent av skamligt!

5. Behåll RUT och ROT

Detta är säkert vettigt men i grund och botten är detta en konjunkturfråga. RUT och ROT infördes som stimulans för att vi genomgick en finanskris och hade negativ tillväxt. Vi är på väg tillbaka till god tillväxt men återhämtningen är inte solid och arbetslösheten biter sig fast. Alltså är det rimligt att dessa stimulanser får vara kvar. Det har ingenting med invandring att göra, även om invandrare sysselsatta i byggbransch och hushållsnära tjänstesektor skulle missgynnas liksom svenskar i dessa sektorer om dessa stimulanser drogs tillbaka. I detta konjunkturläge och med denna arbetslöshet hade Alliansen behållit RUT och ROT om så vi inte hade en enda invandrare i Sverige.

Dessutom har vi redan RUT och ROT och vad det var fråga om här var väl nysatsningar? Man botar väl inte en havererad invandringspolitik genom att hålla fast vid det befintliga? Visst är det positivt att man inte försämrar, men att beskriva status quo som en åtgärd för förbättring är oärligt.

6. Sänkt tjänstemoms för restauranger

Detta är ett bra förslag. I grund och botten ett arbetsmarknadsförslag och något som borde genomföras oavsett, men det kan säkert gynna invandrare. Ett pluspoäng här, men mer som arbetsmarknadspolitisk åtgärd än som en integrationssatsning.

7. Utvecklad rådgivning och mentorskap

Detta verkar vid första anblick som ett bra förslag. Säkert är det så att det finns en massa informella hinder för invandrare och en mentor av något slag kunde vara behjälplig. Jag tycker detta är en vettig idé, men jag ser inga detaljer som tyder på att det är mer än på idéstadiet i nuläget. Dock, denna idé har potential.

8. Fortsätt med nystartskontoren

Detta finns ju redan. Hur kan det tas upp som en åtgärd för att komma till rätta med en havererad invandringspolitik då det redan finns? Den nytta dessa nystartskontor gör är ju redan tillgodogjord i dagsläget. Ännu en gång framställs status qou som en förändring/förbättring. Detta är oärligt! Sen att dessa kontor mycket väl kan vara till nytta är inte relevant i denna diskussion.

9. Inför nystartzoner

Whoa! Håll i hästarna! Ska vi införa speciella zoner för invandrare där hela deras ekonomi ska vara underbyggd av relativa skattefördelar?! Detta är instegsjobb på steroider. Detta skulle gravt diskriminera främst mot svenska ungdomar men även mot svenskar i gemen.

Hur detta förslag hjälper "integrationen" är för mig obegripligt. Här skapas istället incitament att bosätta sig och bo kvar i speciella zoner där man har fördelar. Detta är ett segregationsförslag som i realiteten betyder att invandrare ska ha institutionaliserade ekonomiska fördelar gentemot svenskar, i Sverige!

Slutsats:

Bortsett från en del förslag som orättvist diskriminerar mot svenskar och en del befintliga program som falskeligen utmålas som förändringar så har vi inte mycket kött på Alliansens ben när vi lägger förslagen under lupp. För lite, för sent – som man säger.

Det som skriker med sin frånvaro är minsta antydan om att mängden invandrare skulle vara relevant. Att strömmen på ca 80.000 nya om året lägger sådan börda på vårt samhälle att stort sett alla förslag blir oväsentliga. Man kan utbilda mentorer och SFI-lärare för glatta livet, men man kan inte åstadkomma förbättring i en havererad invandringspolitik om man konsekvent vägrar att ta hänsyn till strömmen av nya invandrare. Detta är så uppenbart att ett barn kan förstå det. Ändå har vi sju partier i riksdagen som inte ens tillåter frågan att debatteras. Snacka om strutsbeteende!

Alliansens förslag får betyget IG.

PM

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

88-årig man rånad i Rosengård

ÅLDRINGSBROTT Det fanns en tid när ett rån av en 88-årig man på öppen gata skulle få stora rubriker i riksmedia. Så är det dock inte idag. Det har blivit för vanligt. Det sker för ofta för att tidningarna ens ska ta upp alla fall.

I förrgår blev en 88-årig man hotad och rånad på sin plånbok av en ensam gärningsman på von Lingens väg i Rosengård, Malmö. Enligt polisen är inte 88-åringen fysiskt skadad, men däremot svårt chockad.

Politiskt Inkorrekt är också chockade. Dels på grund av att vi svenskar tillåter detta meningslösa våld ske i våra städer dag efter dag, och dels på grund av att Sydsvenskan inte anser det vara nyhetsstoff. Men det skulle kanske "främja främlingsfientlighet"?

Däremot hade Skånskan en kort notis om överfallet, där vi tog en skärmdump. PI ber er studera den ordentligt. Ser ni vad vi ser?

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

måndag 30 augusti 2010

Alliansens strategi för bättre integration

VALET 2010 Alliansen presenterade idag 9 punkter för jobb, språkkunskaper och företagande i integrationspolitiken. Det handlar om att fortsatt förbättra SFI, utveckla instegsjobben, rådgivning och mentorskap samt att utvärdera och förstärka nystartskontoren. Man vill öka resurserna till skolor i utsatta områden och även skapa särskilda nystartszoner.

1. BONUS TILL BRA SKOLOR I UTSATTA OMRÅDEN
Om skolan ska kunna vara en murbräcka för integrationen måste skolorna i utsatta områden vara de bästa skolorna. Nyanlända elever behöver uppmärksammas särskilt. Inriktningen ska vara att eleverna ges förutsättningar till individuellt anpassat stöd och snabb inlärning av samtliga ämnen. För att kunna sätta in rätt stöd och undervisning måste skolorna genomföra mer omfattande och grundligare kartläggning av nyanlända elevers tidigare skolbakgrund och kunskaper.

Vi föreslår att det införs en tillfällig bonus till skolor i utsatta områden för att stimulera till resultatförbättringar. Bonusen ska utformas så att den belönar de skolor som uppvisar de största mätbara resultatförbättringarna, exempelvis på nationella prov. Satsningen bör avgränsas till ett antal skolor inom ramen för de stadsdelar (idag 38 stycken) som omfattas av så kallade lokala utvecklingsavtal. Satsningen, som ingår i Alliansens utbildningspaket, omfattar 20 miljoner kronor per år från 2012 och totalt 60 miljoner kronor under mandatperioden.

2. FORTSÄTT FÖRBÄTTRA SFI OCH INFÖR SFI-PENG
Goda kunskaper i svenska är viktig för möjligheten att få jobb och integreras i samhället. För att förbättra resultaten i SFI-undervisningen har alliansregeringen genomfört ett stort antal reformer. Detta arbete måste fortsätta. Inte minst är det viktigt att undervisningen blir mer flexibel och individuellt anpassad i tid och form för att till exempel kunna kombineras med yrkesarbete. Integrationen med arbetslivet är viktig, det måste därför vara möjligt att i högre utsträckning än idag läsa yrkesinriktad SFI.

Vi vill fortsätta satsa på SFI-lärarnas kompetens, då många av dem saknar formell behörighet i ämnet svenska som andra språk. Vidare saknade en relativt hög andel av lärarna i SFI en pedagogisk högskoleexamen läsåret 2008/2009. Satsningen ingår i Alliansens utbildningspaket. Valfrihet inom SFI-undervisningen gynnar flexibilitet och individuell anpassning. Ett viktigt steg har tagits genom att folkhögskolor fått möjlighet att erbjuda SFI. Vi vill nu gå vidare och efter utredning införa en SFI-peng, med syfte att öka möjligheten för den som ska gå utbildningen att välja den anordnare som bäst uppfyller de egna behoven. Vi vill också öppna upp för fler aktörer att erbjuda SFI.

3. UTVIDGAD SAMHÄLLSINFORMATION
Från den 1 december 2010 ska nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som har rätt till etableringsinsatser delta i samhällsorientering. Samhällsorienteringen ska förmedla vikten av grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde. Den ska också ge tydlig information om den enskildes rättigheter och skyldigheter. Vi vill också att samhällsorientering ska erbjudas även till dem som invandrar till Sverige men som inte har rätt till etableringsinsatser. Målgruppen innefattar bland annat dem som arbetskraftsinvandrar eller anhöriginvandrar. Insatsen uppgår till 40 miljoner kronor från och med 2012 eller totalt 120 miljoner kronor under kommande mandatperiod.

4. FÖRSTÄRK INSTEGSJOBBEN
Det som händer under första året i Sverige har avgörande betydelse för den fortsatta integrationen och möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Instegsjobben är en skräddarsydd åtgärd för att snabbt hjälpa nyanlända invandrare att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som de lär sig svenska. Antalet personer i instegsjobb har ökat varje månad sedan reformen infördes men de är fortfarande för få. Att kombinera SFI-undervisning med ett arbete är ibland svårt.

Det arbete som pågår för att göra SFI-undervisningen mer flexibel i tid och form är därför viktigt. När det nya systemet för etablering av nyanlända invandrare träder i kraft kommer de nya lotsarna att kunna hjälpa till att främja instegsjobb. För att ytterligare främja instegsjobben föreslår vi nu att lönesubventionen för arbetsgivare som anställer personer i instegsjobb höjs från 75 procent till 80 procent och att täckningen för företagens kostnader för handledning höjs. Kostnaden för detta bedöms bli 50 miljoner kronor per år från 2011. Totalt satsas 200 miljoner kronor under mandatperioden. Villkor för lön och övriga förmåner för instegsjobb ska vara desamma som för nystartsjobb.

5. BEHÅLL RUT OCH ROT
Genom RUT- och ROT-avdraget har Alliansen skapat flera positiva effekter för företagandet och sysselsättningen. Inte minst gäller det för många människor från andra länder som tidigare helt saknat eller haft mycket svag förankring på svensk arbetsmarknad. Det handlar dels om nya marknader inom servicesektorn som har öppnats upp för fler och växande företag, dels om svarta arbetstillfällen som nu blivit vita. Alliansen vill därför behålla RUT- och ROT-avdragen också under kommande mandatperiod.

6. SÄNKT TJÄNSTEMOMS FÖR RESTAURANGER
Tjänstesektorn är arbetsintensiv och är både en bra och vanlig väg in i arbetsliv eller företagande för många människor. För att underlätta för företagande och jobb i branschen har Alliansen som reformambition att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster från dagens 25 procent till samma nivå som för livsmedel, som i dag är 12 procent. En sänkt tjänstemoms ger sänkta kostnader som i sin tur skapar möjligheter till nyanställningar och nya jobb. Förslaget bedöms leda till att den varaktiga sysselsättningen ökar med cirka 8 000 helårsarbetskrafter. Inte minst för ungdomar och invandrare skapas därmed fler möjligheter till jobb.

7. UTVECKLAD RÅDGIVNING OCH MENTORSKAP
Ofta är det snarare informella än formella hinder som gör det svårt för invandrare att komma in i arbetslivet eller att etablera sig som företagare. Genom att ge tillgång till mentorskap och rådgivning kan många utmaningar övervinnas som annars riskerar att försvåra för möjligheten till eget arbete eller att förverkliga en idé som egen företagare. Vi vill göra en bred insats för bland annat information och rådgivning riktad till främst små och medelstora företag. Ett särskilt uppdrag ges också för rådgivning och mentorskap rörande invandrares företagande, inklusive information om mikrolån. Satsningen på utvecklad rådgivning och mentorskap omfattar cirka 30 miljoner per år från 2011 och totalt under mandatperioden cirka 120 miljoner kronor.

8. FORTSÄTT MED NYSTARTSKONTOREN
Hösten 2008 startade ett försök med nystartskontor på nio platser i landet. Nystartskontoren är så kallade one stop-shops där den sökande ska kunna få all den kunskap och hjälp han eller hon behöver från myndigheter, kommun och rådgivningsaktörer för att kunna starta ett företag. Kontoren har etablerats i kommuner eller stadsdelar präglade av stort utanförskap i form av exempelvis låg förvärvsfrekvens, stor andel invånare beroende av försörjningsstöd samt högt ohälsotal. I många sådana områden är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade och inflyttningen av nyanlända invandrare stor. Vi vill att satsningen på nystartskontor fortsätter.

9. INFÖR NYSTARTSZONER
I flera länder finns det system med särskilda stöd för utsatta urbana områden. I USA finns så kallade Empowerment Zones och i Frankrike Zones Franches Urbaines. I Sverige finns kring de flesta stora och medelstora städerna områden som kännetecknas av låg förvärvsgrad, stort beroende av försörjningsstöd och stort utanförskap. Det finns visst forskningsstöd för att särskilt stöd till utsatta områden har positiva effekter på arbetsmarknaden. Vi vill undersöka möjligheten att pröva nystartszoner i Sverige. Den exakta utformningen ska utredas. Vår tanke är att i socialt utsatta områden erbjuda företag upp till en viss storlek skattelättnader i form av reducerade skatter och arbetsgivaravgifter. Detta om de är etablerade, bedriver verksamhet och anställer i området. En tänkbar konstruktion kan vara att beskattningen av vinster tas bort upp till en viss nivå och därefter ökas skattebefrielsen i förhållande till antalet nyanställda.

FAKTA: ZONES FRANCHES URBAINES
I Frankrike har man infört skattebefriade zoner i vissa särskilt utsatta områden. Zonerna har valts ut utifrån storlek (minst 10 000 invånare), arbetslöshet, andelen personer under 25 år, utbildningsnivå och invånarnas skattekraft. Företag med högst 50 anställda får reducerade skatter och arbetsgivaravgifter. Reglerna är utformade för att klara Kommissionens definition av mikroföretag, små och medelstora företag. Beskattning av vinster är borttagen upp till en viss nivå och därefter ökas skattebefrielsen i förhållande till antalet nyanställda.

Företagen erbjuds följande:
• Inga arbetsgivaravgifter (max 5 år)
• Ingen vinstskatt upp till en viss nivå (max 5 år)
• Ingen fastighetsskatt för fastigheter belägna i regionen (max 5 år)
• Inga sociala avgifter (max 5 år)

Som villkor för nedsättningarna finns krav på att 20 % av de anställda ska vara bosatta i utpekade zoner.

Alliansen, där PDF kan laddas ned
Expressen

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Svårare få jobb om man bär muslimsk huvudbonad

ARBETSSKYGG En artikel i Aftonbladet refererar idag till en undersökning som P3 Nyheter har gjort och där man hävdar att kvinnor som bär någon muslimsk huvudbonad har flera gånger sämre chans att få jobb än om man inte gör det. Naturligtvis är det diskriminieringskortet som för femtioelfte gången skall spelas ut, men frågan har också fler bottnar än så. Med tanke på hur arbetslöshetssiffrorna ser ut i de kretsar där denna huvudbonad förekommer kan man undra vad som är prioriterat, arbete och egen försörjning eller ett bidragsliv med hijab?

Under en del av mitt brokiga yrkesliv arbetade jag som handläggare på Arbetsförmedlingen. Kombinationen av att vara ett serviceföretag samtidigt som man skulle agera övervakande myndighet var dock något som inte passade mig så sejouren blev tämligen kort, bara några år. En sak som jag i alla fall lärde mig var att det fanns människor som satte i system att på det ena eller andra sättet göra sig oanställningsbara när de kallades till intervju eller ombads skicka in sitt CV.

Motivet var naturligtvis att man inte ville jobba, och genom att sätta upp hinder för anställning blev man heller inte anställd. Om detta bedömdes tillräckligt allvarligt kunde man mista sin arbetslöshetsersättning alternativt försörjningsstöd (socialbidrag). Så om en muslimsk kvinna väljer att av religiösa skäl bära en huvudbonad som gör att hon har extra svårt att få anställning, sätter hon medvetet upp hinder för anställning då?

Eller skall den ack så missbrukade religionsfriheten innebära att du som exempelvis muslim skall få ägna dig åt precis vilken religiös yttring som helst och ändå kunna påräkna att du naturligtvis skall ha en anställning? I Turkiet är det strikt förbjudet för kvinnor att bära några som helst religiöst betingade huvudbonader om du arbetar inom statlig eller kommunal verksamhet. Samma sak gäller statliga skolor, inga hijabs, burqas eller niqabs där. Och vi talar om ett land där enligt uppgift 99.8 procent av befolkningen är muslimer…

Men i Sverige skall det absolut inte kunna resas upp sådana krav, för då är det diskriminering och kränkning och Katri Linna från DO står bums där som en löddrig häst med stämningar och skadeståndskrav i högsta hugg. Innebär inte religionsfrihet också frihet att slippa religiösa attribut? Om så är fallet, varför börjar man yla om diskriminering om en arbetsgivare, med åberopande av sin religionsfrihet,ser det omöjliga i att anställa en hijabklädd kvinna?

Frågan man alltså måste ställa sig är vad den arbetslösa musliman anser vara viktigast. Är det ett arbete och egen försörjning eller är det den muslimska identiteten där bärandet av huvudbonad, som för övrigt inte ens har ett explicit stöd i Koranen, övertrumfar kravet på att vara till HELA arbetsmarknadens förfogande? Om det sistnämnda gäller så reser man självmant upp hinder för anställning och skall enligt exemplet ovan omedelbart fråntas all rätt till vidare pekuniärt stöd från samhället.

I praktiken är det alltså på det viset att i dagens Sverige så kan vissa uppbära livstids bidragsförsörjning genom att åberopa arbetsbefrielse av religiösa skäl. Undersökningen som P3 Nyheter gjort visar ju med all önskvärd tydlighet att det är så. Huckle på, inget arbete, huckle av, arbete. Men det är ju lättare att beskylla svenskarna för rasism och diskriminering än att försöka motivera en hijabklädd muslima att kasta det religiösa oket och skaffa sig ett arbete…

Gustaf Janson

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

SD: Avslutande islamseminarium i Göteborg den 30 augusti

PRESSMEDDELANDE Idag, den 30 augusti kl 19.00 i Göteborg hålls det tredje och avslutande seminariet om islam som Sverigedemokraterna genom Kent Ekeroth under cirka ett års tid anordnat. I och med detta seminarium har nu Sveriges tre största städer besökts. Evenemanget sponsras till 100% av Anti-islamiseringsfonden – en fond som baseras på privata donationer från människor som oroas av islamiseringen av Sverige.

Anmälan görs till kent.ekeroth@sverigedemokraterna.se men det går även att dyka upp oanmäld. För platsbesked kontakta då Kent Ekeroth per telefon: 0707-834000

Tid: 30 augusti kl 19.00
Plats: Kontakta Kent Ekeroth för information

Nedanstående schema är preliminärt och kan komma att ändras. Starttiden är dock fastslagen.

19.00 – 19.10: Insläpp
19.10 – 19.15: Välkomnande
19.15 – 19.45: Farshad Kholghi om islam i Iran och Europa
19.45 – 20.00: Frågor och svar
20.00 – 20.10: Paus med fika
20.10 – 20.40: Nicolai Sennels om sin erfarenhet av kriminella muslimer
20.40 – 20.55: Frågor och svar
20.55 – 21.20: Elisabeth Sabaditsch-Wolff föreläser om islam och situationen i Österrike
21.20 – 21.35: Frågor och svar
21.35 – 21.40: Avslutning

Om talarna:

Farshad Kholghi is a Danish-Iranian debater, actor and lecturer. He fled in 1984 when he was 13 years, with his family from Iran to Denmark. In Denmark, among other things, he participated in a number of movies and in television satire programs. In addition, he writes articles for Metro and Berlingske Tidende and is active in the public debate particularly regarding Islam and integration. He advocates Western ideals of freedom and opponent of appeasement towards the Islamic ideology.

Nicolai Sennels, a Danish psychologist who recently came out with "Among criminal muslims", a book about his unique experience in the treatment of young criminals with a Muslim background. His conclusions to why the Danish authorities and municipalities fail to deal with criminals from the Middle East is because Muslim culture makes integration impossible.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff, is the daughter of a retired diplomat. She spent parts of her childhood during the Khomeini Revolution in Iran. She later spent time in Iraq and Kuwait. In 1990, she and other Austrians were held hostage during the Iraqi invasion of Kuwait. She was employed at the Austrian embassies in Kuwait and Libya. From 1995-7 she was a member of the then-vice-chancellor's, Wolfgang Schüssel, office. Sabaditsch-Wolff represents the Citizens' Movement Pax Europa on an international level. She is currently facing a "hate speech" charge for one of her recent presentations on Islam.

———-

För mer information:
Kent Ekeroth
Tel: 0707-834000

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Så här behandlas en sjuk och hemlös svensk pensionär

SKANDAL Med anledning av diskussionen om hur Sverigedemokraternas valfilm sägs ställa grupper i Sverige  mot varandra är det intressant att läsa om hur Ängelholms kommun behandlar den svenske pensionären Janne Roth, 72 år. Den sjuklige Roth är efter en del personliga problem hemlös och bor på härbärge. Men där får han inte vara på dagarna, trots att två läkarintyg föreskriver att Roth behöver vila.

Sedan Janne Roth blev av med sin lägenhet har han bott tillsammans med sju andra i ett logementsliknande litet rum med våningssängar.

Här måste vi gå ut klockan nio och får komma in igen klockan fem på vardagarna. Det blir ganska många timmar. Och på helgerna får man inte komma in förrän klockan sex.

Hans tillvaro blir inte lättare av att han fått tillbaka sin ischias.

Jag har kraftiga smärtor och har varit hos läkare och fått starka värktabletter och jag blir ofta yr.

Janne Roths bakgrund är knappast den typiske för en svensk bostadslös man. Han har alltid arbetat och gjorde också så fram till sin pensionering. Han har varit kyrkvärd, ledamot av kyrkorådet och barn- och ungdomsledare, sjunger i kör och är engagerad i Amnesty. Men så fick han privata problem och livet spårade ur.

När Roth så i torsdags förra veckan som vanligt skulle kastas ut från härbärget på morgonen vägrade han dock, med hänvisning till sina läkarintyg.

Då sa jag att nu har jag fattat ett beslut, att om jag inte får vara inne i dag heller så får ni ta hjälp av polisen att kasta ut mig.

Det som tidigare varit så omöjligt att genomföra blev då helt plötsligt möjligt. Men bara för en dag…På fredagmorgonen fick Janne Roth snällt kliva ut och fortsätta sin tröstlösa vandring runt i Ängelholm.

Politiskt Inkorrekt finner denna behandling av Janne Roth rent vidrig. Den är omänsklig och diskriminerande, och i ljuset av hur olika kommunala tjänstemän närmast slår knut på sig själva i sin iver att att servera vår invandrade ”nya adel” lägenheter och generösa bidrag så framstår behandlingen av Roth som varandes om möjligt ännu mer vidrig.

hd.se

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Skendemokrati i sossestyrda Borlänge

Månaden före valet genomför föreningen Tjärnkraft i Borlänge en sk demokratimånad, detta för att uppmuntra invånarna i den somaliska enklaven Tjärna Ängar till att engagera sig i valet och rösta. Men bara ett parti finns representerat. Samtliga sju talare på programmet var socialdemokrater.

Pernilla Ohlin som är ledarskribet på Dalarnas Tidnings skriver:

Tjärnkraft är ett projekt där ABF, Unga Örnar, Verdandi, Hyresgästföreningen och Borlänge kommun samarbetar. Idén om en demokratimånad är hedervärd och helt klart värd att lägga offentliga medel på. Bland annat blir det föreläsningar om sociala rättigheter, utbildning och sjukvård. Provval ska hållas, för att visa hur ett val går till i praktiken. Och efter en månad fylld med seminarier, gratismat och festligheter uppmanas deltagarna att gå och rösta. Det är rätt uppenbart vilka sedlar som förväntas ligga i röstkuverten.

På den dansk/svenska bloggen Snaphanen skriver idag krönikören Julia Caesar om sin barndomsstad Borlänge.

Borlänge är en kolonialiserad stad. En importerad grupp från ekvatorn dominerar kommunen fullständigt och är på god väg att sänka den. Nu måste Borlänges invånare försörja inte bara sig själva utan också den snabbt växande somaliska kolonin. Höga skatter tynger invånarna, de verklighetens inbyggare som sliter hårt i tunga jobb utan att någonsin få en guldkant i tillvaron. Några lediga bostäder till Borlängeborna finns inte. Alla lägenheter går åt till invandrarna. Deras hyror betalas av skattebetalarna via socialtjänsten, det vill säga av just dem som själva blir utan lägenheter när invandrarna går före i kön.

Fria Nyheter har tidigare i ett flertal artiklar beskrivit situationen i Borlänge.

Källa:SCB

SCB:s statisk visar på att svenskfödda hushåll i Borlänge som uppbär socialbidrag minskar, utrikesfödda hushåll ökar. 2009 var det totala socialbidragsuttaget 92 miljoner kronor. 59,8 miljoner av socialbidraget gick till utrikesfödda i Borlänge under 2009. Mellan 2008 och 09 ökade socialbidragen i dalakommunen med 10,5 procent.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter

söndag 29 augusti 2010

Danskar på officiell dödslista från Al-Qaida

ISLAM Den islamska terrororganisationen Al-Qaida har nu för första gången släppt ett engelskspråkigt propagandamagasim som givits namnet ”Inspire”. I magasinet finns tre danskar som stod bakom publiceringen av Kurt Westergaards Muhammedteckningar upptagna på en officiell dödslista. Magnus Ranstorp, terrorexpert på Försvarshögskolan, anser att dödslistan ska tas på stort allvar.

Totalt finns nio personer, som enligt al-Qaida hånat ”profeten”, upptagna på listan. Bland dem återfinns Jyllands-Postens kulturredaktör Flemming Rose, tidningens tidigare chefredaktör Carsten Juste och tecknaren Kurt Westergaard.

Det är bekymmersamt att de tre danskarna står på dödslistan. Det är ju inte nytt att Flemming Rose och Kurt Westergaard är hotade, men det är överraskande att Carsten Juste också är det, säger Ranstorp till danska tidningen Politiken.

Den danska säkerhetspolisen PET har upprepade gånger varnat för att Danmark framstår som ett av världens mest självklara terrormål, i synnerhet på grund av publiceringen av Muhammedteckningarna 2005 och återpubliceringen av dem i Politiken och andra tidningar i samband med mordplaner mot Kurt Westergaard 2008.

SvD

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Chefredaktör på facklig tidning uppmanar att inte rösta på SD

SD-HAT I senaste upplagan av Fastighetsfolket, vilket är en tidning för fastighetsanställdas förbund, tar chefredaktör Jan-Åke Lindahl tydlig och ohederlig ställning gentemot SD, där han uppmanar sina läsare att inte rösta på dem ”för demokratins skull”. Han vill att alla ska göra vad de kan för att minimera SD:s möjligheter att ta sig till riksdagen.

Lindahls ledare

Du kan avgöra valet

Att rösta är ett sätt att delta i den demokratiska processen. För demokratin får vi nämligen aldrig ta för given. Dessutom behöver demokratin också demokratiseras, om du förstår vad jag menar. En demokrati med många röster, med många in gångar i debatten, som ser mångfald som något positivt, som inser att många problem är globala och bara kan lösas genom bättre upplysningsarbete väglett av demokratiska principer är något eftersträvansvärt. För demokratins skull vill jag också att du ser till att minimera de högerextremas (Sverigedemokraterna) möjligheter att komma in i Sveriges riksdag.

Uttalandet går att finna på nätet samt den tryckta upplagan (Lindahls ledare), nr 6/ 2010.

Kontakt med mannen som missuppfattat vad begreppet demokrati innebär:

Jan-Åke Lindahl
chefredaktör och ansvarig utgivare
tel: 08-696 11 89
mobil: 070-681 57 13
e-post: jan.ake.fastighetsfolket@fastighets.se

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

En ny smygare härjar i Solna-våldtar kvinnor i deras hem

Under 10 års tid satte somaliern Shino Mohamed Hashi med medianamnet ”Smygaren” skräck i Göteborg. Genom att smyga sig in till ensamma kvinnor som bodde på bottenvåningen via fönster eller altandörrar när de låg och sov. Shino Mohamed Hashi anses vara en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän genom historien.

Hashi dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning av Göteborgs tingsrätt i november 2008. Han dömdes då för fyra grova våldtäkter och två grova våldtäktsförsök. Hashi döms även till att betala skadestånd till sina offer på drygt 300 000 kr sammanlagt. Hashi var tidigare dömd för flera brott och även för sexuella övergrepp mot två kvinnor i Oslo i Norge.

Tillvägagångssättet att smyga sig på ensamma sovande kvinnor är gemensamt med den ”Nya smygaren”. Han kommer in genom ett öppet fönster och våldtar kvinnor som gått och lagt sig. Polisen utreder nu om en serievåldtäktsman börjat härja i Solna. Samtliga offer har bott i lägenheter som är belägna på nedre botten. Och i samtliga fall har fönster eller balkongdörr stått på glänt. Tekniska bevis har säkrats men analyserna är ännu inte klara.

– Vi har två fullbordade våldtäkter och ett tredje ärende som kan vara ett försök, säger Mats Eriksson, informationsansvarig vid Västerortspolisen till Aftonbladet

Två fullbordade våldtäkter
19 juni blir en 27-årig kvinna våldtagen i sitt hem, kvinnan som varit ute på krogen och somnat väcks plötsligt av att någon håller en kudde för hennes ansikte. Gärningsmannen håller fast henne och genomför ett samlag. Han försvinner sedan snabbt därifrån.

Natten till den 20 augusti sker det andra våldtäktsfallet.

Gärningsmannen klättrar in genom en balkongdörr, smyger fram till den sovande kvinnan. Hon vaknar när han börjat våldföra sig på henne. Han försvinner sedan ut genom ytterdörren.

Polisen beskriver gärningsmannen som lång och smal.

– Men vi går inte ut med några ytterligare signalement eftersom vi fortfarande jobbar med dörrknackning i området, säger Mats Eriksson.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter

SR stänger av journalist bakom SD-film

Det blir inga fler uppdrag åt den statliga radion för frilansjournalisten Anders Königsson, som gjorde SD:s valfilm. I alla fall inte innan valet.

- Vi ska ha vidare diskussion med den medarbetaren om hans fortsatta medverkan. Det är väldigt viktigt för oss att våra medarbetare inte skadar SR:s trovärdighet, säger Andreas Miller till Expressen.

SR har normalt inga problem med politiska kopplingar, så länge det rör sig om de partier som redan innehar makten. SR-chefen Cecilia Bodström är till exempel syster till Thomas Bodström (S), vilket tros vara anledningen till att P3 väntade flera månader med att sända ett inslag där den tidigare justitieministern smiter från ett drogtest.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider

TV4 har bestämt sig-visar ej film även om JK friar

Sverigedemokraterna har under lördagsmorgonen som Fria Nyheter tidigare rapporterat om anmält sin egen valfilm till Justitiekanslern, JK. Filmen var tänkt att visas i TV4 under perioden 6–17 september men stoppades under fredagen efter att Tv-kanalen bedömt att den strider mot radio- och tv-lagen. Dessutom anser åsiktsmaskineriet på Tv4 att den sannolikt också bryter mot lagen om hets mot folkgrupp.

- När vi öppnade upp för politisk reklam poängterade vi redan från början att vi ställer ett antal villkor, bland annat att man ska följa demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen. Den här filmen funkar inte eftersom den uppmanar till ett hat mot en religiös grupp, säger TV4:s kommunikationschef Gunnar Gidefeldt och syftar på de burkaklädda kvinnor som i filmen konkurrerar med en pensionär om statens pengar.

Tv4:s beslutet att inte sända filmen har upprört Sverigedemokraterna som hävdar att man själva i förväg konsulterat jurister som intygat att filmens innehåll inte strider mot svensk lag.

Sverigedemokraternas Erik Almqvist, som ansvarat för produktionen av filmen, vill att ärendet nu ska snabbutredas av JK.

- Under den kommande veckan vill vi ha en bedömning. Vi tycker att det är rimligt med tanke på vad det här får för konsekvenser. Den här filmen har en central roll i vår planering inför valet och den har kostat ungefär en miljon att göra, säger han.

Från Sverigedemokraternas sida är man övertygade om att filmen kommer att frias.

- Vi utgår fortfarande från att vi får visa den som planerat, vi har ju ett avtal med TV4. Men vi behöver en granskning från en rättslig instans så att TV4 inser att deras inställning är ohållbar, säger Erik Almqvist.

Från TV4 meddelar att man dock att man inte tänker visa filmen oavsett vad JK kommer fram till.

- För oss handlar det om att vi har tagit ett beslut utifrån två lagar. Ett beslut från JK kommer inte att ändra på det. Vi säger inte nej till Sverigedemokraterna som annonsörer utan till hur man framställt sitt budskap i den här filmen, säger Gunnar Gidefeldt.

Om JK konstaterar att filmen inte bryter mot någon lag och TV4 håller fast vid sitt beslut kommer Sverigedemokraterna att driva frågan vidare.

- Om TV4, trots ett friande utlåtande från JK, inte sänder filmen i enlighet med vårt kontrakt så kommer vi att inleda en juridisk process i syfte att erhålla skadestånd för den omfattande skada de riskerar att kunna åsamka vårt parti i valrörelsens slutskede, säger Erik Almqvist.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter

Pensionspengar föreslås användas till att rusta upp miljonprogramsghetton

I mångkulturella och invandrartäta Botkyrka ligger 80 procent av de lägenheter som det kommunala bostadsbolaget förvaltar i miljonprogramsområden.

Att skaka fram pengar till en omfattande upprustning kommer att bli tufft, för hyresgästerna har inte själva råd att vara med och finansiera ombyggnationen av de nerslitna bostäderna. Behovet av pengar ligger i spannet 2-8 miljarder kronor beroende på vilken nivå renoveringarna ska ligga på. Dessa pengar har ej Botkyrkabyggen. Nu börjar intressenter titta på att använda pensionsfonderna för att finansiera ombyggnationerna. Hyresgästerna anses själva inte kunna vara med och betala sin egna hyreshöjning.

Peter Head, från den globala ingenjörsfirman Arup, tittar just nu på den frågan. Han har varit med och skissat på en ekologiskt hållbar modell som skulle kunna skapa både jobb och livskvalité för de boende. Hans upplägg är att hyresgästerna skriver under ett avtal där de lovar att de närmaste 15-20 åren betala lika mycket för sophämtning, el, vatten och andra resurser som de gör idag. Därefter görs massiva renoveringar och en omorganisation som reducerar resursanvändningen med 80 procent i bostadsområdet. Hyresgästerna har därmed råd att bo kvar och renoveringarna blir en attraktiv investering.

– Det här är ett sätt att skapa ett partnerskap mellan privata och offentliga intressen. De nationella pensionsfonderna borde vara mycket intresserade, eftersom investeringarna betalar sig under 10-20 år och är kopplade till stora, sociala vinster. Ganska många i Storbritannien har redan visat intresse för modellen, bland annat ett finanshus som har skapat en fond för det här, berättar han.

-Fria Nyheter har inga uppgifter på vad landets pensionärsorganisationer tycker om detta. Fria Nyheters förslag är att mångkulturförespråkarna på landets mediaredaktioner samt Stockholmspolitikerna visar solidaritet mot Botkyrkaborna, integrerar sig och byter bostäder. Det blir win-win för alla parter eftersom kapitalstarka hyresgäster flyttar in i mångkulturella områden som de så varmt förespråkar och storbarnsfamiljer från Irak och Somalia kan flytta till stora våningar i innerstaden.

- Statsministern samt Mona Sahlin borde vara första paret ut för att byta bostäder.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter

Socialisterna försökte överrösta SD:s torgmöte

SD-MÖTE En läsare tipsade oss om ett torgmöte som Sverigedemokraterna höll i Umeå den 27 augusti. Läsaren skriver:

Talare var Björn Söder (partisekreterare), Christian Westling från Stockholm och Ordföranden för SD Umeå Henrik Agerhäll (f d skribent på Fria Nyheter, anm PI). Det var rätt många åhörare på torget och de var intresserade av vad SD hade att säga. Tyvärr var Rättvisepartiet Socialisterna från Umeå där och försökte störa torgmötet. De lyckades inte med det då SD har en bra ljudanläggning. Det enda de lyckades med var att skämma ut sig själva och sitt parti ordentligt.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

lördag 28 augusti 2010

Miljonprogrammets etniska ghetton rustas upp för pensionspengar?

MASSFÖRSTÖRELSE I miljonprogrammets bostäder runt om i Sverige, med företrädelsevis invandrarbefolkning, ser man nu att renoveringsbehovet är extremt stort. I Botkyrka strax söder om Stockholm, Sveriges mest invandrartäta kommun, är behovet av att renovera upp det etniskt starkt diversifierade ghettot Alby mycket påtagligt. Men det saknas pengar…

Att få fram ekonomiska resurser för att renovera de starkt nedslitna bostadsområdena ser man som oerhårt svårt. Rusta upp och sedan låta hyresgästerna vara med att finansiera det hela via hyrespåslag anses vara uteslutet då det officiellt är ekonomiskt resurssvaga personer som bor i dessa områden. Få har abete och bidragsberoendet är masivt.

I miljonprogramsområdena räknar den kommunala hyresvärden Botkyrkabyggen med att en renovering skulle kosta någonstans mellan 2-8 miljarder kronor, beroende på vilken nivå väljer att lägga sig. De pengarna har inte kommunen, och de pengarna går alltså heller inte att få fram hos de i huvudsak bidragsförsörjda hyresgästerna.

En som skissat på olika metoder för att finansiera hela ombyggnadsprojektet utan att hyresgästerna skall behöva betala något själva är Carl Mossfeldt på Tällberg Foundation. Han, liksom Peter Head från den globala ingenjörsfirman Arup, har funderingar på om inte svenskt pensionskapital skall kunna finansiera upprustningen av de nedslitna miljonprogramsområdena. Head skissar för övrigt på en ”ekologiskt hållbar modell” för hur en renovering skall kunna genomföras utan att hyresgästerna deltar i finansieringen.

I Malmö, och då främst på Rosengård, är man också svårt drabbade av den snabba nedslitningen av bostadsbeståndet. Man har haft omfattande problem med fukt- och mögelskador, skadedjursangrepp och allmänt dåligt skötta lägenher.

Fler anledningar till detta har nämnts men främst trångboddheten, att det bor alltför många människor i en lägenhet, har angivits som en bidragande orsak. Det omfattande bostadsförfallet var också en av anledningarna till att bostadsbolagen Contentus, MKB och Gröningen (ägs av norska Acta) ville starta en boskola för att lära invandrarna hur man bor i en hyreslägenhet i Sverige.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt