fredag 29 april 2011

Riksdagsdebatt om svenskfientlighet i skolan

RIKSDAGEN Nedan interpellationen 2010/11:326 från den 15 april. Debatten hölls idag den 29 april.

Motverkande av svenskfientlighet i skolan
av William Petzäll (SD)
till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Brott och kränkningar där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Rapporter och expertutlåtanden har visat att invandrare är klart överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer. Studier visar också att många svenskar tvingas utstå nedsättande tillmälen på grund av sin etniska bakgrund. Trots detta faktum flyr myndigheter och politiker sitt ansvar och förnekar svenskfientlighetens förekomst. Detta är beklagansvärt och signalerar att den etniskt motiverade fientlighet som drabbar svenskar inte är lika allvarlig som den som drabbar personer med invandrarbakgrund.

Det är min övertygelse att den enda långsiktigt hållbara lösningen är en återgång till assimileringspolitiken och ett återskapande av en gemensam identitet i samhället. På kort sikt bör dock konkreta åtgärder vidtas. Skolan har i detta sammanhang en viktig uppgift att fylla genom att i sitt värdegrundsarbete även uppmärksamma och motverka svenskfientliga attityder.

Skolan har i decennier erhållit mångmiljonbelopp i arbetet med att motverka den fientlighet som riktas mot invandrare, ett arbete som är viktigt, men där den rasism och fientlighet som drabbar svenskar helt glömts bort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund följande:

Är det utbildningsministerns ställningstagande att det förekommer en utbredd svenskfientlighet i den svenska skolan?

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta i syfte att skolan i sitt värdegrundsarbete även uppmärksammar och motverkar den fientlighet svenska ungdomar utsätts för?

Inkom: 2011-04-15
Sista svarsdatum: 2011-05-09
Besvarad: 2011-04-29Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt