tisdag 13 september 2011

Fredens religion och det svenska djurskyddet

DEBATT År 1974 grundlagsstadgades religionsfriheten i Sverige. Än idag är inte djurskyddslagarna med i våra grundlagar, trots att människan redan under 1800-talet blev medveten om att djuren kan känna smärta. Grundlagarna i Sverige är till för att skydda demokratin, alltså det fria meningsutbytet muntligt såväl i tryckt form. Det är en anledning till att djurskyddslagarna inte kan ta plats där.

Halalslakten, eller skäktning som det även kallas är en ritual där djurs liv offras till Islams Gud Allah. Syftet med den speciella slaktmetoden är att tömma kreaturet på allt blod utan bedövning så den blir "ren". Utförs skäktningen korrekt blir köttet halal (lovligt) för en muslim att äta om inte är djuret haram (olovligt) enligt Islams stadgar. Kreaturet leds inför slakten in i en Wienbergstrumma som roteras ett halvt varv. Därefter skärs mjukdelarna i halsen av så blodet pulserar ut ur djuret. Artärer bakom skelettpelaren på offerlammet försörjer dock fortfarande hjärnan med blod, detta gör att djuret kan vara vid medvetande i upp till tjugo minuter. Slutligen kvävs djuret till döds av sitt blod.

I Koranen står det skrivet vad som är förbjudet inom den "humana" och "fredliga" religionen, Islam att förtära. Boken som ska vara sänd från Gud enligt en mans vittnesbörd reglerar över miljarden av människors matregler som enligt svensk djurskyddslag klassas som djurplågeri.

I våra djurskyddslagar står det att kreaturen inte ska utsättas för onödigt lidande, vilket en slakt där djur utan bedövning tappas på blod förorsakar. Varor som strider mot de lagarna importeras i dagsläget till Sverige. Vi som Sverigedemokrater vill på sikt helt förbjuda kött från plågade djur innanför Sveriges gränser. Vi ser även att fabrikerna där slakten utförs ska torkas rent från blod innan nästa offerlamm ska skäktas – ett ljust rum med blodbestänkta väggar är inte en miljö som djuren kan bete sig normalt i och det kommer leda till att kreaturen stressas upp inför slakten. Med det kan vi dra slutsatsen att slakterierna i dagsläget leder till ohälsa bland djuren och därför bör skäktningsställen inspekteras årligen för att kontrollera att djurskyddslagarna följs.

Halalslakt är en uråldrig ritual som inte har någon som helst positiv inverkan på det svenska samhället. Vi kan inte sopa problemen under mattan för att fenomenet är religiöst/kulturellt betingat. Det är naivt av svenskar att tillåta halalslakt med argumentet att vi har religionsfrihet i Sverige. I detta fall bör vi följa Europa Konventionen.

Europa Konventionen Artikel 9: 2. "Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter."

Som medlemsland i EU (som vi tyvärr är) gäller deras stadgar även oss och därför ska vi förbjuda skäktning som skadar djuren med anledning av att våra djurskyddslagar går emot slaktmetoden på flera punkter:

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

Ovanstående punkter finns att läsa på riksdagens hemsida och samtliga av dessa är tillräckliga för att förbjuda halalmetoder som plågar kreaturen. Det enda djurvänliga partiet i riksdagen, Sverigedemokraterna, tror inte på slaktmetoder som åsamkar ohälsa hos djuren. Nu har svenskarna ett val.  Ska vi prioritera välfärden eller religiösa påfund?

Skolor ska inte ha någon skyldighet att servera ritualslaktad föda. Dels är det en onödig kostnad för kommunerna. Men framförallt ska skolan vara ett föredome inom alla områden och att servera den typen av specialkost är oerhört paradoxalt. Matbespisningen kommer inte ha tid att tillaga alla rätter ordentligt under samma tid som de gjort tidigare med färre rätter på menyn, vilket leder till att mer personal kommer behövas. Ska många elever ha rätten till olika sorters mat kommer det leda till att barnens föräldrar kommer bli tvungna att bidra med pengar till skolans matservering och nya personalkostnader.  En kostnad som långt ifrån alla familjer har råd med. Alternativt kommer skolan behöva dra in på andra saker, till exempel nya läroböcker. Det gäller att prioritera. Ska vi välja att stödja religiösa påbud, eller ska alla barn ha råd med skolmaten i framtiden? Eller ska svenska barn tvingas äta halalslaktat för att det är det enda som erbjuds? Vi ser det som en självklarhet att specialkost endast ska förekomma då det handlar om allergi och vegetarisk kost.

Mataffärer, restaurangkedjor av alla slag och företag som köper in/producerar kött ska alla ha en skyldighet att ge ut den information konsumenten kräver oavsett hur obekväm sanningen är.

Om det visar sig att företag trots allt fortsätter köpa in halalslaktat kött från lidande kreatur eller utför skäktning på ett sätt som plågar djuren ska det ha införts en lag som ger dessa företag ett straff med anledning av att de strider mot våra djurskyddslagar. Straffet för den typen av djurmisshandel bedöms efter hur företaget handskats med kreaturen.

Idag kan vi se en negativ trend. Allt fler företag väljer att producera eller köpa in halalslaktat för att tillfredsställa de islamiska kraven. Det svenska samhället följer också denna destruktiva utvecklingsriktning vilket är absurt. En bidragande orsak till detta är att vi svenskar i allmänhet är väldigt fridfulla i vårt sätt att tänka och vara. Det ligger i vår natur, och det är även en förutsättning för att ett samhälle ska fungera. Men någonstans har denna snällism och politisk korrekthet gått överstyr. Det är omöjligt att anpassa allt för en annan kultur. Det finns en gräns och med sunt förnuft är det inte svårt att dra den gränsen. Frågan vi alla måste ställa oss är hur mycket som ska offras för det mångkulturella samhället?

Det är dags för svenska folket att sluta blunda för problemen, stå upp för våra grundläggande värderingar och framförallt vända den här trenden.

Därför föreslår vi att:

  • Inte servera halal som specialkost i skolan.
  • Alltid sätta djurens välmående i första hand och inte vika sig för religiösa samt kulturella krav.
  • Förbjuda import av halalprodukter som strider mot våra djurskyddslagar
  • Livsmedelsföretag och restaurangpersonal skall alltid kunna ge svar till konsumenten hur köttet är producerat.
  • Göra det straffbart för företag som trots djurskyddslagarna säljer eller tillverkar produkter som tillfört djuret onödigt lidande.

Felicia Lindell och ”Maria”, SDU

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt