lördag 7 maj 2011

Utlänningar greps med falska pass på flygplats

ILLEGALA I torsdags kväll greps femton afrikaner med falska pass på Skavsta flygplats, efter att de anlänt med flyg från Thessaloniki i Grekland. Utöver de femton fanns även sex barn med. Gränspolisen menar att det är organiserad smuggling bakom, och det är första gången man griper en så stor grupp för detta brott på Skavsta.

Troligen har de flytt med båt från ett afrikanskt land till Grekland och sedan har organiserade flyktingsmugglare bistått med resten, enligt Håkan Norling, utredningsansvarig för gränspolisen i Sörmland.

Brottsrubricering: Urkundsförfalskning

Urkundsförfalskning, är ett brott enligt 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). För urkundsförfalskning döms den, som genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller på annat sätt, framställer falsk urkund eller också falskeligen ändrar eller fyller ut äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Förfalskningar som är så dåliga att ingen skulle luras av dem är således inte straffbara. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst 2-3 år.

Om brottet anses som grovt är det upp till 6 år. Vid ringa brott döms till förvanskning av urkund med böter eller fängelse i högst 6 månader. Såsom urkund anses enligt paragrafens andra stycke protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller på annat vis är av betydelse såsom bevis, samt även legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke. Förfalskning av officiella dokument som exempelvis körkort och identifikationshandlingar faller under denna rubrik.

Om brottet är ringa, döms för förvanskning av urkund. Är brottet grovt, döms för grov urkundsförfalskning.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt